Om oss

Olle Tejle & Hugo Olofsson driver tillsammans Kobol group där flera olika verksamheter ingår: Kastellet Stockholm & Segelkronan – Lidö Värdshus – Arholma Nord – Milsten Event – NyTorpet

Vi och vår personal har sedan januari 2014 drivit konferens- och restaurangverksamheten på Kastellet Stockholm och M/S Segelkronan.

Tillsammans har vi lång och gedigen erfarenhet av att hålla i events – stora som små. Vårt motto är att ge alla kunder personlig service med hög kvalitet. Det ska vara kul och tryggt att vara hos oss, oavsett om du konfererar, firar jubileum eller arrangerar en kick-off.

Vi ser fram emot att få välkomna er hit, till det fantastiska Kastellet och visa er en gömd pärla mitt i Stockholm!

Vill du veta mer om Kobol group och vad vi gör, välkomna till vår hemsida: www.kobol.se

Historik Kastellet

Från omkring 1660 kanske tidigare har den svenska flaggan varit hissad på Kastellholmens krön.

I en instruktion från 1665 sägs att ”flaggan skall flyga både nätter och dagar” under seglationsperioden 2 maj fram till mitten av augusti. Kronans skepp skulle vid passage skjuta svensk lösen. För andra fartyg var det valfritt mellan styckeskjutning och fällande av märssegel.

År 1660 fanns inget kastell utan endast en vaktstuga ”corps de garde” invid flaggstången. Efter några år lät Amiralitetskollegium uppföra en mindre skans i form av ett åttkantigt torn med sexton styckeportar.

Runt år 1715 var byggnaden – som kallades lilla kastellet, Södra Rundeln – i dåligt skick och behövde repareras. Salutkanoner byttes ut och år 1749 utökades antalet pjäser så att man kunde avge saluter på upp till 16 skott.

På 1760-talet härjades Södra Rundeln av eld. År 1784 beslöt man att uppföra ett nytt kastell så att saluterande kunde utföras därifrån som i forna dagar.

Omkring år 1820 inrättades ett laboratorium i kastellet för tillverkning av krutkarduser och patroner. Sista gången arbete pågick i denna fabrik var lördagen den 21 juni 1845, då flög byggnaden i luften. Orsaken förblev obekant. Ingen människa skadades emellertid.

Under åren 1846-48 uppfördes det nuvarande kastellet efter ritningar och under överinseende av arkitekten Fredrik Blom. På kastellets topp skulle varje dag örlogsflaggan vara hissad.

I augusti 1848 stod den nya nuvarande kastellet färdigt och 1850 togs det i bruk som kasern. Det stod snart klart att det inte var lämpligt till detta ändamål. Redan år 1851 flyttades personalen till båtsmanskasernen pga. hög sjuklighet till följd av fukt och andra sanitära olägenheter. 1858 reparerades byggnaden. ”den som kasern olämpliga byggnaden förändrades då till lika olämpliga bostäder.”

Från 1860-talet och fram till 1956, då lokalerna till sist dömdes ut som bostäder, användes kastellets nedre botten och första våning som lägenheter för på örlogsstationen och varvet tjänstgörande uppbördsmän m.fl.

1958 användes lokalerna av marinpolisen och kustflottans personalvårdsavd.

1972 utdömdes lokalerna som förläggnings och expeditionsutrymmen och under de följande åren genomfördes en omfattande renovering av samtliga utrymmen i byggnaden.

1975 i maj flyttade Sjövärnskåren, Sjövärnskårernas riksförbund och Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek in. Föreningen Sveriges Sjöfart och sjöförsvar disponerar första våningen för sin verksamhet.

Den 6 juni 1990 beslutades att örlogsflaggan skulle vaja från Kastellets stång samt att hissande och nedhalande av densamma sker genom högvaktens försorg.

1991 iordningställde Sjöofficersällskapet konferensrum i tornrummet och rummet totalrenoverades sedan 2000 – 2001 för ca 900 000 kr.

2007 Flyttade Sjöofficerssällskapet in sin administrativa verksamhet i Kastellet.

2014 Kobol group flyttade sin administration till Kastellet.

2016 Kobol group tog över driften av Kastellet och Segelkronan.

Kastellet är statligt byggnadsminne sedan 1935.